เลือกเรียน A-Level เพื่อการศึกษาทางภาษาที่ก้าวไกลและมั่นคงทางการเรียน

014

การจะทำคะแนนสอบ A-Level ได้ดีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษอย่างสูงและต้องเข้าใจในวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งนักเรียนต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนนานาชาติจำนวนมากยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้แบบอังกฤษเท่าใดนัก แต่คณาจารย์ของ EF Academy ก็มีความเชี่ยวชาญในการช่วยนักเรียนให้สามารถทำคะแนนสอบได้ดี โดยจะมีการสอบวัดผลเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้เดินตามเส้นทางที่วางไว้ ขณะเดียวกันอาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็จะคอยติดตามผลสอบ ผลการเรียน การบ้านและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนเป็นประจำทุกเดือน http://edutraingroup.com/

นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร A-Level ได้ตามความถนัดและสาขาที่จะเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักเรียนจะลงเรียน4 วิชาในปีแรก และ3 วิชาในปีที่สองหรือบางคนอาจลงเรียนมากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจลงเรียนชีววิทยา จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาในช่วงปีแรก และลงเรียนจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาในช่วงปีที่สอง นักเรียนที่คาดว่าจะเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์อาจเลือกเรียนวิชาชีววิทยา เคมีและสถิติ ส่วนนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อด้านกฎหมายอาจเลือกเรียนการเมืองการปกครอง ปรัชญาและกฎหมาย การเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสม หลักสูตร A-Level จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสูงที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ การตัดเกรดในการสอบ A-Level โดยทั่วไป นักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จะเตรียมตัวสอบ A-Level ใน 3 ถึง4 วิชา ซึ่งนักเรียนจะได้รับคำแนะนำให้เลือกวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตหรือเอื้อต่อการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับผลการสอบจะตัดเกรดเป็นรายวิชาแยกกันไป โดยจะไล่จากเกรด A (คะแนนสูงสุด) ไปจนถึงเกรด E